Wat Is Sociaal Domein?

Wat is het sociaal domein eigenlijk? Het sociaal domein is eigenlijk een verzamelnaam. Een verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen. Maar ook om de leefbaarheid voor de mensen te vergroten en het meedoen (participatie) in de maatschappij te bevorderen.
Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Wie werken er in het sociaal domein?

Naast de ‘traditionele’ zorgsectoren, zijn ook andere branches bevraagd op hun rol in het sociaal domein: de ggz, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, jeugdzorg, kinderopvang, re-integratiesector, Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), het sociaal werk, woningcorporaties en gemeenten.

Welke domeinen zijn er binnen de gemeente?

Er is onderscheid gemaakt in onderstaande domeinen:

 • bestuur: richt zich op bestuurlijke taken (o.a. besturing, strategie, verantwoording)
 • sociaal: richt zich op de sociale kant van de maatschappij (o.a. werk, inkomen, zorg, jeugd)
 • ruimte: richt zich op de fysieke omgeving (o.a. beheer openbare ruimte, afvalinzameling)
 • Welke wetten sociaal domein?

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Dit zijn de taken op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet passend onderwijs.

  Waarom sociaal domein?

  Het sociaal domein gaat namelijk over specifieke taken van de lokale overheid. Het gaat over ondersteuning rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. De Wmo, participatiewet en schuldhulpverlening vallen ook binnen het sociaal domein. In het sociaal domein gaat het over Doen wat nodig is.

  See also:  Wat Is Een Sloep?

  Wat is transformatie in het sociaal domein?

  Duurzame en aansluitende verandering. Voor de daadwerkelijke verandering van het sociaal domein – de transformatie – is een bedrijfsvoering nodig waarbij de nieuwe taken effectief, efficiënt en samenhangend worden ondersteund, en waarmee betrouwbare (management-)informatie wordt geleverd.

  Waarom sociaal werk studeren?

  Rechtvaardige samenleving

  Een eerste reden waarom studenten kiezen voor een masteropleiding sociaal werk, is dat ze meer inzicht willen krijgen in het functioneren van de samenleving en sociaal werk. Dat inzicht moet hen helpen om bij te dragen aan een sociaal rechtvaardige maatschappij.

  Wat is het Woonplaatsbeginsel?

  Het woonplaatsbeginsel is een hulpmiddel om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jeugdige. In de nieuwe definitie ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP).

  Waar is de gemeente verantwoordelijk voor?

  Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit. Dit heet medebewind.

  Wat is het culturele domein?

  Als academische discipline bestrijkt de cultuurgeschiedenis diverse maatschappelijke domeinen zoals kunst, vrijetijdsbesteding, religie en wetenschap, politiek, zorg, en het dagelijks leven. Deelgebieden binnen het vakgebied van de cultuurgeschiedenis zijn van oudsher: kunstgeschiedenis. literatuurgeschiedenis.

  Welke domeinen zijn er geschiedenis?

  De verschillende maatschappelijke domeinen waarin de dimensie socialiteit wordt gesitueerd, zijn de volgende:

 • het sociaal-economische,
 • het demografische,
 • het politieke,
 • het juridische,
 • het militaire,
 • het sociaal-culturele,
 • het levensbeschouwelijke,
 • het ecologische.
 • See also:  Wat Is Een Vlog?

  Waarom decentralisatie sociaal domein?

  De decentralisaties gingen gepaard met vele verwachtingen en doelen. Een decentrale aanpak zou het mogelijk maken om vaker vroegtijdige (lichte) hulp te bieden, zodat zwaardere en duurdere hulp voorkomen kan worden.

  Wat valt er onder de Wmo?

  Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

  Waarom transitie jeugdzorg?

  Omdat gemeenten dichterbij kinderen staan dan de Rijksoverheid, is er in 2015 besloten over te gaan tot decentralisatie van jeugdzorg. Zij zouden dan ook beter in staat zijn om zorg op maat te leveren aan de kinderen, waardoor de gemeenten door de kinderen als een veilige haven worden gezien.

  Welk domein is oorlog?

  Al duizenden jaren wordt er op aarde oorlog gevoerd. Het inspireerde talloze kunstenaars tot het maken van schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen. En wanneer je die kunstwerken goed bekijkt, kan het je niet ontgaan: het strijdveld is het domein van mannen.

  Adblock
  detector